Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk PediFIT en de klant waarop Pedicurepraktijk PediFIT deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen

Pedicurepraktijk PediFIT zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicurepraktijk PediFIT zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken

De klant moet verhindering om een afspraak zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 uur voor de afspraak aan Pedicurepraktijk PediFIT te melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet op tijd nakomt, mag Pedicurepraktijk PediFIT het gehele tarief voor de afgesproken behandeling aan de klant in rekening brengen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicurepraktijk PediFIT de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken tarief berekenen.

Pedicurepraktijk PediFIT moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zeggen.

Samengevat:

Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Pedicurepraktijk PediFIT vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per Tikkie te voldoen.

Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de klant het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekening NL92ABNA0971680108 ten name van Pedicurepraktijk PediFIT Mandy Jansen onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Pedicurepraktijk PediFIT bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicurepraktijk PediFIT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicurepraktijk PediFIT neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicurepraktijk PediFIT behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicurepraktijk PediFIT zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

Geheimhouding

Pedicurepraktijk PediFIT is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicurepraktijk PediFIT verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Pedicurepraktijk PediFIT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicurepraktijk PediFIT is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk PediFIT is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal

Pedicurepraktijk PediFIT heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Pedicurepraktijk PediFIT meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk en binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicurepraktijk PediFIT.

Pedicurepraktijk PediFIT moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicurepraktijk PediFIT de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:

  • De klant andere producten heeft gebruikt dan door Pedicurepraktijk PediFIT is geadviseerd.
  • De klant de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De klant de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk PediFIT het recht de klant toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht

Op elke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk PediFIT en de klant is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.